Arts Musculoskeletale Geneeskunde Caroline Sibbing

Vanaf 1991 ben ik gevestigd als arts Musculoskeletale Geneeskunde in Naarden, in 1999 in de regio Haarlem. 

In 1988 studeerde ik af als basisarts aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens heb ik een aantal jaren gewerkt als arts assistent Interne Geneeskunde en Neurologie. Vanwege positieve ervaringen met orthomanuele geneeskunde startte ik in 1988 met de opleiding tot arts manuele geneeskunde van de Stichting Manuele Geneeskunde. Aansluitend werkte ik een jaar als arts manuele geneeskunde aan de Polikliniek voor Manuele Geneeskunde in Eindhoven.

Ik ben als arts ingeschreven in het BIG-register onder nummer 69021063201.  www.bigregister.nl

KVK nummer 32165472

Ook ben ik geregistreerd als arts Musculoskeletale Geneeskunde in het Register Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG) en lid van onze beroepsvereniging NVAMG.

Hiermee zijn alle opleidings- en nascholingseisen gewaarborgd en geldt de klachtregeling van de  beroepsvereniging. Download hier de folder van het NVAMG over Musculoskeletale Geneeskunde.

Voor verwijzers

Musculoskeletale Geneeskunde (MSK)

De Musculoskeletale Geneeskunde (MSK) is een interdisciplinair vakgebied dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van klachten van het houding-, steun- en bewegingsapparaat of van klachten die daaraan gerelateerd zijn en die gepaard gaan met functiestoornissen en/of pijn. Het betreft enerzijds specifieke klachten, anderzijds klachten die chronisch van aard zijn en klachten die als aspecifiek omschreven worden. De MSK-arts bouwt zijn diagnose op middels anamnese en systematisch lichamelijk onderzoek van het houdings-, steun- en bewegingsapparaat, mechanisch/orthopedisch, neurologisch onderzoek, beoordeling van houding, stand en functie, beeldvorming en op indicatie aangevuld met diagnostische injecties indien sprake is van verdenking op een anatomisch substraat. Op basis daarvan wordt een behandelplan gemaakt en uitgevoerd of wordt de patiënt gericht doorverwezen naar een medische specialist of naar een paramedicus. Behandeling door de MSK-arts is primair gericht op het herstel c.q. opheffen van reversibele functiestoornissen, ontstekingsremming en pijnbestrijding.

Patiënten met problemen, ziekten en letsels van het steun- en bewegingsstelsel vormen een van de grootste groepen in de gezondheidszorg.

Het werkterrein van de MSK-arts 

De MSK-arts werkt voornamelijk extramuraal. Verwijzing vindt plaats door huisartsen en door medisch specialisten, zoals orthopedisch chirurgen, sportartsen, neurologen en revalidatieartsen. Daarnaast komt een deel van de patiënten op eigen initiatief bij de arts MG terecht (zelfverwijzers). Het werkterrein van de MSK-arts is tweeledig:

1. Veel van de klachten die zich voordoen aan het houdings-, steun- en bewegingsapparaat worden geduid als aspecifiek. Veelal blijkt dat dergelijke klachten enerzijds atypisch zijn en anderzijds berusten op functie- c.q. bewegingsstoornis (ICPC, WHO 2002). Deze klachten van bewegingsbeperking en/of pijn gaan gepaard met disfunctie van afzonderlijke gewrichten dan wel van een gehele bewegingsketen c.q. diverse gewrichten. Het kunnen onderkennen en duiden van deze reversibele functiestoornissen en het determineren van de bron van de pijn, vormt de essentie van het vakgebied van de MSK-arts.

2. De MSK-arts stelt een diagnose op basis van een beoordeling van houding-, stand- en functiestoornissen, mechanisch/orthopedisch en neurologisch onderzoek en beeldvorming. Op basis hiervan kan de MSK-arts adequaat zelf behandelen of doorverwijzen naar het juiste specialisme. Dit voorkomt operaties (artikel Spine) en toewijzing van eerstelijnsklachten van het houding-, steun- en bewegingsapparaat aan een hooggekwalificeerde specialist. Een dergelijke triage door de MSK-arts leidt tot effectieve en efficiënte behandelingen. Tevens voorkomt het een langdurige symptoombestrijdende behandeling bij een paramedicus. De MSK-arts is deskundig op het gebied van behandeling en begeleiding van patiënten met reversibele functiestoornissen van het bewegingsapparaat die leiden tot of voortkomen uit pijn, overbelasting, immobiliteit, acuut en/of chronisch letsel. De MSK-arts heft met eenvoudige en gangbare middelen – van adviezen, medicatie tot minimaal invasieve technieken – een functiestoornis op. Hiermee wordt de vicieuze cirkel van pijn of ongemak, ontstaan door een bewegingsbeperking, doorbroken.

 

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG)

De NVAMG is de landelijke beroepsvereniging van artsen die de Musculoskeletale Geneeskunde beoefenen. De vereniging heeft op dit moment (2016) 154 leden. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de Musculoskeletale Geneeskunde in de ruimste zin en het behartigen van de belangen van haar leden.

Website NVAMG

Maatregelen Praktijk Sibbing n.a.v. Cororavirus.

 

  • De praktijk volgt de richtlijnen zoals die door het RIVM zijn opgesteld.
  • Patiënten met griepverschijnselen, hoesten, niezen of koorts vraag ik niet te komen.
  • Ik verzoek u om binnen de praktijk 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • De begeleiders van patiënten worden verzocht in de auto te wachten en geen plaats te nemen in de wachtkamer.
  • Neem bij vragen over bijvoorbeeld de noodzakelijkheid van een bezoek aan mijn praktijk contact op via 035-6935544 of per e-mail: info@sibbing.org.

Praktijk Naarden Lambertus Hortensiuslaan 86, 1412 GZ Naarden tel 035-6935544, Email


Praktijk regio Haarlem (Rugpoli Randstad) Burgemeester Pabstlaan 260A, 2131 XW Hoofddorp, tel 023-5291140, Email