Arts Musculoskeletale Geneeskunde Caroline Sibbing

Vanaf 1991 ben ik gevestigd als arts Musculoskeletale Geneeskunde in Naarden, in 1999 in Haarlem.

In 1988 studeerde ik af als basisarts aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens heb ik een aantal jaren gewerkt als arts assistent Interne Geneeskunde en Neurologie. Vanwege positieve ervaringen met orthomanuele geneeskunde startte ik in 1988 met de opleiding tot arts manuele geneeskunde van de Stichting Manuele Geneeskunde. Aansluitend werkte ik een jaar als arts manuele geneeskunde aan de Polikliniek voor Manuele Geneeskunde in Eindhoven.

Ik ben als arts ingeschreven in het BIG-register onder nummer 69021063201.  www.bigregister.nl

KVK nummer 32165472

Ook ben ik geregistreerd als arts Musculoskeletale Geneeskunde in het Register Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG) en lid van onze beroepsvereniging NVAMG.

Hiermee zijn alle opleidings- en nascholingseisen gewaarborgd en geldt de klachtregeling van de  beroepsvereniging. Download hier de folder van het NVAMG over Musculoskeletale Geneeskunde.


Praktijk Naarden Lambertus Hortensiuslaan 86, 1412 GZ Naarden tel 035-6935544, Email


Praktijk Haarlem (naast LifeFit) Zeedistelweg 1, 2015 KT Haarlem tel 023-5242434, Email

hidden

Privacy

Praktijk Sibbing – van Gelderen, arts MSK, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Sibbing – van Gelderen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
· Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
· Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
· Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
· Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
· Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
· Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk Sibbing – van Gelderen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten/cliënten

Persoonsgegevens van patiënten / cliënten worden door Praktijk Sibbing – van Gelderen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
· Administratieve doeleinden;
· Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
· Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
· De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan praktijk Sibbing – van Gelderen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
· Voornaam;
· Tussenvoegsel;
· Achternaam;
· Telefoonnummer;
· E-mailadres;
· Geslacht;
· Geboortedatum;
· Bankgegevens;
· Medische gegevens;
· Burger Service Nummer (BSN).

Uw persoonsgegevens worden door praktijk Sibbing – van Gelderen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna overeenkomstig de wet WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Persoonsgegevens van leveranciers worden door praktijk Sibbing – van Gelderen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
· Administratieve doeleinden;
· Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
· Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
· De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:
· Voornaam;
· Tussenvoegsel;
· Achternaam;
· (Zakelijk) Telefoonnummer;
· (Zakelijk) E-mailadres;
· Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Sibbing – van Gelderen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
· Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door {Organisatie} verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
· Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
· Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk de Sibbing – van Gelderen volgende persoonsgegevens van u vragen:
· Voornaam;
· Tussenvoegsel;
· Achternaam;
· (Zakelijk) Telefoonnummer;
· (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Sibbing – van Gelderen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
· Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Praktijk Sibbing – van Gelderen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
· Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
· De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Sibbing – van Gelderen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
· Voornaam;
· Tussenvoegsel;
· Achternaam;
· Telefoonnummer;
· E-mailadres;
· Geboortedatum;
· Salarisgegevens;
· Kopie ID;
· BSN-nummer;
· Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Sibbing – van Gelderen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
· Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
· Het verzorgen van de internetomgeving;
· Het verzorgen van de (financiële) administratie;
· Het verzorgen van communicatie.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek, op maat service en een optimale bezoekerservaring om zo een beter inzicht te krijgen in de bezoekers van onze website, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die een website op de harde schijf van je computer zet als je de website bezoekt) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van het NGS of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Praktijk Sibbing – van Gelderen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
· Alle personen die namens praktijk Sibbing – van Gelderen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
· We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
· We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
· Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
· We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
· Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

C. Sibbing – van Gelderen, arts MSK
Lambertus Hortensiuslaan 86
1412 GZ Naarden
info@sibbing.org